Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice
W CELU ICH PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona (art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).


W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), która wprowadza nowy tryb udostępniania informacji publicznej - do ponownego wykorzystania.

I . Dla informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej:


1). Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice jest zobowiązany w tym zakresie do:


1. poinformowania o źródle pochodzenia informacji publicznej,
2. poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Zespól Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice
3. poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice
4. udostępnienia informacji publicznej pozyskanej od Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.


2). Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.


3). Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

II. Dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:


1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:


informacja publiczna nie została udostępniona w BIP, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania
albo
wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.


2. W przypadku gdy przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania. Przy nakładaniu opłaty uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na koszty lub czas przygotowania i przekazania informacji.


3. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej można złożyć w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wezwie się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


III. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania


Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują następujące uprawnienia:


1. W przypadku otrzymania decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania - do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia (Samorządowego Kolegium Odwoławczego), a od decyzji organu wyższego stopnia - skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.


2. W przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania - do złożenia sprzeciwu od oferty do Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice wyda decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłaty. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia (Samorządowego Kolegium Odwoławczego), a od decyzji organu wyższego stopnia - skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.


Opublikował: Katarzyna Nowak
Publikacja dnia: 15.03.2012
Podpisał: Katarzyna Nowak
Dokument z dnia: 15.03.2012
Dokument oglądany razy: 3498
14.07.2024 // spmiarka.edu.pl/smodbip